O projekcie

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia m.in. 12 osób młodych. Grupą docelową projektu jest 22 osoby młode (29K), bierne zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu/ szkoleniu, tzw. młodzież NEET , zamieszkujący powiat radomski, m. Radom, szydłowiecki, przysuski, białobrzeski, kozienicki zwoleński.

Planowanym efektem projektu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez min 7 osób poniżej 30 lat uzyska kwalifikacje zawodowe, po opuszczeniu programu. Minimum 54% uczestników projektu po zakończeniu udziału w projekcie znajdzie zatrudnienie.

Wartość projektu wynosi: 392 523,00 zł, w tym wkład z Funduszy Europejskich w kwocie: 330 818,38

Oferowane formy wsparcia:
  • Identyfikacja potrzeb uczestnika
  • Poradnictwo zawodowe
  • Pośrednictwo pracy
  • Szkolenia zawodowe
  • Staże zawodowe, za które uczestnik otrzymuje wynagrodzenie

Projekt skierowany jest do:
  • osób w wieku do 29 roku życia
  • osób zamieszkujących na terenie powiatów objętych projektem tj.: radomski, m. Radom, szydłowiecki, kozienicki, białobrzeski, przysuski, zwoleński
  • osób biernych zawodowo, nie uczestniczące w żadnym szkoleniu/kształceniu
  • osób niepełnosprawnych
  • osób zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia

Okres realizacji projektu: 01.03.2019 – 31.12.2019

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w biurze projektu:
TOWARZYSTWO ALTUM PROGRAMY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE
ul. Czachowskiego 34, 26-600 Radom
Tel: 603 634 099, tel/fax: 48/ 363 91 52